Algemene verkoops voorwaarden

ARTIKEL 1. - AANVAARDING VAN DE GOEDEREN

Alle koopwaren worden verondersteld goedgekeurd en aanvaard bij aflevering bij de koper. De stilzwijgende of uitdrukkelijke aanvaarding dekt onvoorwaardelijk alle eventuele zichtbare en verborgen gebreken.

ARTIKEL 2. — BETALING - VERWIJLINTRESTEN

a) De betaling van de koopwaar en/of van de geleverde diensten en van de aangerekende verpakking geschiedt contant.

b) De bedragen zijn steeds netto, zonder korting.

c) Uit hoofde van niet-tijdige betaling worden verwijlintresten aangerekend vanaf de derde dag na factuurdatum, tegen de discontovoet van de Nationale Bank van België, verhoogd met 1 %. De intresten zullen in elk geval minimum 8 % bedragen.

d) Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat, indien deze factuur 30 dagen na de factuurdatum niet werd voldaan, het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, bij wijze van forfaitair en onherroepelijk beding, zal verhoogd worden met 10 %, dit bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek. Partijen gaan er uitdrukkelijk mee akkoord, dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze, bij afwijking van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan gewijzigd worden, zelfs-wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn. De verschuldigde vergoeding zal in geen geval minder dan 25 euro bedragen.

e) De goederen welke nog niet betaald zijn blijven tot de volledige afbetaling de eigendom van de verkoper.

ARTIKEL 3. - VERANTWOORDELIJKHEID

a) De koopwaren beantwoorden aan de normen, zoals deze bij de koop zijn overeengekomen. Verkoper draagt in geen geval enige verdere verantwoordelijkheid. Eventuele schadeloosstelling ten laste van verkoper zal steeds beperkt blijven tot het bedrag van de koopsom of van de huurwaarde, ongeacht de aard en de omvang van de klacht.

b) Klachten dienen te geschieden binnen 3 dagen na levering van de goederen, of diensten voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen 3 dagen na factuurdatum voor wat de inhoud van deze factuur betreft.

c) De tijdstippen van levering zijn uitsluitend informatief. Verkoper kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vertraagde levering.

ARTIKEL 4. - OVERMACHT

Alle gebeurtenissen, welke de normale gang van het sociaal of economisch leven grondig storen of het bedrijf van verkoper ontredderen, zo als b.v. oorlog, oproer, staking, lock-out, sabotage, overstroming, brand, epidemie, belangrijke elektrische stroomonderbreking en alle andere onvoorziene omstandigheden, als b.v. invoer- of uitvoerverbodsbepalingen, invoer- of uitvoermoeilijkheden, en/of hinderende sanitaire voorschriften worden steeds beschouwd als gevallen van overmacht, welke verkoper vrij maken van alle lopende overeenkomsten als van rechtswege verbroken te beschouwen, zonder enige schadeloosstelling van zijnentwege.

ARTIKEL 5. - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Alle geschillen, waaromtrent partijen geen minnelijk akkoord kunnen treffen, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Veurne, tenware de verkoper zou verkiezen zich tot een andere bevoegde rechtbank te wenden.

ARTIKEL 6.

Het aanvaarden van deze factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel deze als de bijzondere.